Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsplaneringens organisation. Kursen tar upp ansvarsfördelningen och relationerna mellan olika aktörer, organisationer och institutioner inomsamhällsplaneringsfältet. Kursen ger grundläggande kunskaper om det politiska flernivåsystemet och centrala begrepp med relevans för samhällsplanerings organisation som demokrati, formell och informell styrning,territorialitet och institution. Kursen tar även upp planeringsinstitutionerna och deras utveckling i relation till övergripande samhällsförändringar.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för det svenska politiska flernivåsystemet, inklusive samspelet med EU, och dess relevans för samhällsplanering.
  • identifiera och reflektera över centrala statsvetenskapliga begrepp inom samhällsplaneringsfältet.
  • redogöra för hur det svenska samhällsplaneringssystemet har utvecklats och relatera detta till övergripande samhällsförändringar.
  • urskilja centrala formella och informella institutioner inom samhällsplaneringen. 

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Peter Schmitt
Kurskod: KG1307
Kursnamn på svenska: Samhällsplaneringens organisation
Kursnamn på engelska:  Urban and Regional Planning – Organization
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: D
Målgrupp: Kursen är en del av första terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet:  Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt1a1 +1a2.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Antagning sker till Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.