Kursen studerar historiska och en rad samtida kritiska utmaningar samt tillhörande strategier för hållbarsamhällsplanering i det globala syd. Urban-rurala dynamiker och den snabba och pågående urbaniseringen i de flesta länder i det globala syd sätter ett avsevärt tryck på stadsplanering för en hållbar utveckling – socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt. Många människor bor i informella bosättningar och arbetar inom deninformella ekonomin vilket leder till utmaningar för stadernas invånare och för de officiellaplaneringssystemen. Många människor lever inte bara i en stad eller på landsbygden utan flyttar mellan stads- och landsbygdsområden för att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Kursen tar upp, belyser och diskuterarteoretiska perspektiv och utmaningar för hållbar planering i en sydkontext. Kursen diskuterar hur samhällsplanering i det globala syd påverkas av utvecklingsteorier, som storskaliga modernistiska idéer och alternativa postmoderna synsätt som till exempel fokuserar på alternativa ramar för centrala utmaningar ochlösningar med betoning på småskalighet, ojämn utveckling och lokala metoder och kunskapsformer.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för historiska och nutida utmaningar i urbana områden i det globala syd.
  • redogöra för hur olika utvecklings- och planeringsteorier förklarar historiska och nutida utmaningar församhällutveckling.
  • analysera konsekvenser av urbana och regionala planeringsstrategier.
  • diskutera framtida utmaningar och möjliga lösningar för samhällsplanering i det global syd.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Andrew Byerley
Kurskod: KG2310
Kursnamn på svenska: Planeringens utmaningar i det globala syd
Kursnamn på engelska:  Challenges for Planning in the Global South
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena samhällsplanering och kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: B
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Detta gäller till exempel kurserna Planeringens utmaningar i syd - fokus Afrika, 7,5 hp (KG3209), och Samhällsplanering III, 30 hp (KG3217, KG3218).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.