Kursen behandlar aktuella miljöfrågor – globala och lokala – och teorier om miljö och samhälle med fokus påpolitisk ekologi och kulturgeografiska perspektiv. Viktiga teman som tas upp är den politiska och ekonomiskamaktens ansvar, betydelsen av lokal kunskap och deltagande i förändringsprocesser, den diskursiva maktenöver miljöfrågor (hur, varför och av vem formuleras ett miljöproblem, vad innebär hållbar utveckling?) samtnaturvårdsfrågor som till exempel bevarande av biologisk mångfald. Exempel från landsbygd och städer i Sverige,Europa och Afrika diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • definiera och förklara centrala begrepp med relevans för samhällsvetenskapliga miljöfrågor.
  • identifiera olika perspektiv på miljöfrågor och miljöproblem.
  • beskriva och ge exempel på miljöutmaningar och hur de kan förstås och studeras i ett samhällsperspektivmed utgångspunkt i aktuell forskning.
  • visa förmåga att självständigt och i grupp värdera och kritiskt tolka relevant information i enproblemställning inom kursens ämnesområde.
  • kritiskt diskutera miljöutmaningar utifrån konkreta exempel, samt identifiera behov av ytterligare kunskap.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter, hemtentamen, deltagande i kamratgranskning, seminarium och redovisning avprojektarbete.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson
Kurskod: KG2306
Kursnamn på svenska: Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv
Kursnamn på engelska: Environmental Challenges in a Social Science Perspective
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Detta gäller till exempel kurserna Kulturgeografi II, 30 hp (KG2208), och Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp (KG2210).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.