Kurspaketet kan utgöra andra terminen för kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi. Kurspaketet består av följande kurser:

De båda första kurserna är forskningsnära specialkurser. Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration eller Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö) eller söka respektive kurs för sig – sök då en specialkurs inför terminsdel A, en specialkurs inför terminsdel B, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder samt Uppsats i kulturgeografi.

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson
Kurskod: KG2302
Kursnamn på svenska:  Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer
Kursnamn på engelska: Human Geography II – course package Globalization and Cities
Omfattning: 30 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Kurserna som ingår i kurspaketet ges på svenska respektive engelska, se respektive kurs.
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin (ges varje år från 2021, ges nästa gång vt 2021)
Terminsdel: A–D
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet: 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller 15hp från  Kulturgeografi I, 30 hp, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: De i kurspaketet ingående kurserna får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs varsinnehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i respektive kurs.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.