Kursen är en introduktion till kulturgeografi. Kursen tar upp ämnets idéhistoria och framväxt som ett samhällsvetenskapligt ämne. Kursen diskuterar även grundläggande kulturgeografiska begrepp och metoder samt vetenskapsteori.

Ett samlande tema för kursen är på vilket sätt kulturgeografi är ett relevant ämne och varför geografiska perspektiv är viktiga för att hantera dagens samhälls- och miljöutmaningar.

Ett inslag i kursen är generiska färdigheter som akademiskt läsande och skrivande.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • översiktligt redogöra för olika perspektiv inom geografiämnet.
  • definiera kulturgeografiska och grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och använda dem för attreflektera över olika platsers förutsättningar och att göra egna arbeten.
  • beskriva olika kulturgeografiska metoder och relatera val av metod till olika perspektiv.
  • sammanställa akademiska texter och formulera forskningsproblem.
  • identifiera behov av ytterligare kunskap.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktioner, föreläsningar, seminarier, övningar och exkursioner.

Examination

Examination sker genomskriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Johan Berg och Lowe Börjeson.
Kurskod: KG1301
Kursnamn på svenska:  Introduktion till kulturgeografi
Kursnamn på engelska:  Introduction to Human Geography
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk:  Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen är en del av Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, och första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.
Behörighet:  Grundläggande behörighet.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Antagning sker till Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, eller till Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

 

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.