Kursen handlar om att tolka och förstå processer i det svenska och europeiska agrara landskapet och hurmänniskor har agerat i rummet från förhistorisk till modern tid, speglat i skilda teoretiska perspektiv. Fokusligger på landsbygden, dess struktur, produktion och förändring över tid men även tidig modernisering ochglobalisering diskuteras. Källor som kan användas för att analysera landskapets historia behandlas, såsomhistorisk kartmaterial, skriftligt källmaterial och fältmaterial. Kursen innehåller övningar i metoder förhistoriska landskapsanalyser, som kan användas i tillämpningar med relevans för studier av kulturarv ochinom kulturmiljövård.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för huvuddragen i landskapets historia och förklara förändringar utifrån olika teoretiskaperspektiv.
  • använda och kombinera olika typer av källmaterial och metoder för historiska landskapsanalyser.
  • tillämpa teoretiska kunskaper i en historisk landskapsanalys.

Undervisning

Undervisningen innehåller föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg
Kurskod: KG2309
Kursnamn på svenska:  Historisk landskapsgeografi
Kursnamn på engelska:  Geography of Historical Landscape
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsplanering. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: B
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet:  15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer medinnehållet i kursen. Detta gäller till exempel kurserna Landskapsarkeologi, 7,5 hp (KG3216), Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp (KG3214) samt Landsbygdens och stadens landskap, historia ochkulturmiljö, 30 hp (KG2207).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.