Kursen består av studier i rumslig analys av geografiska landskaps- och samhällsfenomen. I kursen arbetarman i både raster- och vektormiljö och olika programvaror användas. Kursen innehåller litteraturseminarierutifrån aktuella forskningsartiklar. Metodanalyser med skillnader mellan kvalitativa och kvantitativatolkningar av geografiska data. Genomförandet av ett självständigt arbete där studenten väljer skilda metoderför lösning av ett problem vilket sedan analyseras. Resultat presenteras genom visualisering, 3D-presentationer och webbpublicering.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • självständigt genomföra datafångst för projekt.
  • självständigt välja metoder för analyser av olika former av geografiska data.
  • använda geografisk information i GIS vid analys av geografiska företeelser och ta hänsyn till skildafelkällor.
  • redogöra för hur man kan visualisera rumslig information och tillämpa detta.
  • kritiskt granska projekt som genomförts med olika metoder i geografiska informationssystem.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Wästfelt
Kurskod: KG2314
Kursnamn på svenska:  GIS och rumslig analys III
Kursnamn på engelska:  GIS and Spatial Analysis III
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: D
Målgrupp: Kursen ges fristående och är valbar inom bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp.
Behörighet:  GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, och GIS och rumslig analys II, 7,5 hp, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer medinnehållet i kursen. Detta gäller till exempel kursen Geografisk informationsbehandling II, 7,5 hp (KG2204).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.