I kursen behandlas olika metoder och tekniker för rumslig analys av samhällsfenomen. Inom kursramarnakommer olika typer av data att hanteras i både raster- och vektorformat och med olika programvaror. Underkursen diskuteras också metoder för datafångst och databearbetning. Ett inslag av grundläggande rumslig statistik ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för metoder inom rumslig analys, och vilka sorters analyser som kan göras utifrån olika former avgeografiska data.
  • använda geografisk information praktiskt vid analys av samhällsgeografiska företeelser och ta hänsyn tillolika felkällor.
  • kritiskt utvärdera projekt eller analyser som genomförts med geografiska informationssystem.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter från övningar och seminarier.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Anders Wästfelt
Kurskod: KG2313
Kursnamn på svenska:  GIS och rumslig analys II
Kursnamn på engelska: GIS and Spatial Analysis II
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin
Terminsdel: C
Målgrupp: Kursen ges fristående och är valbar inom bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp.
Behörighet:  GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, eller motsvarande. Alternativt Geografi I, 30 hp, och Geografi II, 30 hp.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer medinnehållet i kursen. Detta gäller till exempel kursen Geografisk informationsbehandling I, 7,5 hp (KG2203).


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.