Kursen introducerar nyckelbegrepp inom genusgeografi utifrån feministiska geografier och metodologier, ojämlika maktrelationer och genusprocesser (femininitet, maskulinitet och sexualitet). Lokala och internationella kontexter används för att belysa hur genusgeografier är konstruerade och upprätthålls med olika rumsliga och tidsmässiga utfall. Studenter analyserar kritiskt hur genus genomsyrar vardagslivet genom en rad praktiska övningar i och om vardagliga rum och platser.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Natasha Webster 
Kurskod: KG2311
Kursnamn på svenska:  Genus och geografi
Kursnamn på engelska: Gender and Geography
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Vårtermin (ges varannat år, nästa gång vt 2021)
Terminsdel: A
Målgrupp: Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, och valbar inom andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och inom bland annat Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, Kandidatprogram i geografi, 180 hp, och Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp.
Behörighet: 15 hp från Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp, Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp, Städeroch det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp, GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp, Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp, eller 15 hp från Kulturgeografi I, 30 hp. Alternativt 30 hp inom samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde eller i geografi, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.
Begränsningar: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.