Matförsörjning, en växande befolkning och miljöförändringar är några av de stora utmaningar som mänskligheten står inför. Maten vi äter är producerad på en plats, där vår konsumtion bidrar till att skapa ett lokalt jordbrukslandskap och miljöpåverkan. Befolkning, matförsörjning och resursutnyttjande är tätt sammankopplade, och påverkar det fysiska landskapet och miljön.

Kursen tar upp grundläggande demografi och vilka krafter som ligger bakom demografiska förändringar. Dessutom diskuteras resursutnyttjande i betydelsen matförsörjning och jordbruk, och hur det är påverkat av men också påverkar landskap och miljö, samt hur det har förändrats från historisk tid till nutid.

Perspektiven är genomgående både lokala och globala, och hur globala och lokala processer påverkar varandra. Kursen ger också grundläggande kunskaper om historiska samhällens resursutnyttjande, hur spår från detta fortfarande är synliga i dagens landskap och hur dessa spår utgör ett kulturarv. Övningar och exkursioner ger träning i metoder för att analysera sambanden mellan befolkning, miljö och landskap.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas du kunna:

  • beskriva och förklara demografiska begrepp och teorier om befolkning, resurser och utveckling.
  • beskriva och förklara förändringar i matförsörjning och resursutnyttjande i historisk tid och nutid, i olikadelar i världen.
  • relatera landskapsförändringar över tid till samhället och hållbar utveckling.
  • identifiera utmaningar för framtiden inom kursens teman.
  • kritiskt värdera sambanden mellan befolkning, samhälle och landskap.

Undervisning

Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier, övningar och exkursion.

Examination

Examination sker genomskriftlig skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter samt visuell och digital presentation.

Kursfakta

Kursansvariga lärare: Johan Berg och Karen Haandrikman.
Kurskod: KG1302
Kursnamn på svenska: Befolkning, miljö och landskap i förändring
Kursnamn på engelska: Population, Environment and Landscape Change
Omfattning: 7,5 hp
Nivå: Grundnivå
Huvudområde: Kulturgeografi. Kursen kan ingå i kandidatexamen inom huvudområdena kulturgeografi och samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Heltid
Kursstart: Hösttermin
Terminsdel: B
Målgrupp: Kursen är en del av Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och första terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Inget urval. Kursen ges inte fristående.
Anmälan: Antagning sker till Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, eller Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.


Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast två månader före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.