Kursen består av momenten Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi, 7,5 hp, Landskap och miljö, 7,5 hp, Geografiska informationssystem och kartografi, 7,5 hp, och Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp.

1. Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi
Detta är en introduktion till kulturgeografin. Momentet introducerar centrala geografiska begrepp och vetenskapliga förhållningssätt samt ger en översikt över geografiämnets framväxt som akademisk disciplin. Befolkningsgeografin utgör en viktig grund för att förstå och förklara samhället, såväl lokalt som globalt. Idag är nästan 7 miljarder människor utspridda över fem kontinenter. Hur kommer de att förändra världen under de närmaste fyrtio åren? Svaret diskuteras på denna kurs. Folkmängd och befolkningstäthet, och dess geografiska fördelning, är viktiga förutsättningar för resurs- och miljöfrågor i världen. Momentet ger en grund för att förstå vilka krafter som ligger bakom globala och lokala förändringar, och ger också en bas för fortsatta studier i kulturgeografi. Övningar ger dig grundläggande färdigheter i befolkningsgeografi.

2. Landskap och miljö
Landskap och miljö syftar till att ge en överblick över sambandet mellan globala och lokala/regionala processer, i historisk tid och i nutid, med tyngdpunkten i Sverige, Europa och Afrika. Ett annat syfte med momentet är att introducera och ge exempel på landskapsstudier och dess potential för att belysa allmänna samhällshistoriska och samtida samhällsvetenskapliga frågor. Ett tredje syfte med momentet är att introducera begreppet hållbar utveckling mot bakgrund av såväl historiska som nutida samhällen. Momentet behandlar resursutnyttjande i betydelsen livsmedelsförsörjning och jordbruk. Stor vikt fästs vid de fysiska och konkreta avtryck som mänskliga aktiviteter har avsatt.

3. Geografiska informationssystem och kartografi
Detta moment syftar till att du som student skall få grundläggande kunskaper om geografisk informationsbehandling och kartografi. Du får arbeta med olika digitala metoder att fånga data och skapa kartor och göra analyser i GIS. Stor vikt fästs vid analys av information. Målet är att du skall kunna redogöra för hur digital hantering av geografisk information kan användas, både teoretiskt och genom tillämpade exempel. Inom momentet genomförs ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll.

4. Urbangeografi och samhällsplanering
En växande andel av världens befolkning bor i städer och städer är centra för olika samhällsprocesser. I detta moment behandlas urbana teman på olika geografiska skalor från systemet av världsstäder eller globala städer till städers grannskap. I städers täta miljöer uppstår ofta konkurrens om utrymme och mark och olika politiska anspråk på utveckling och tillväxt. Momentet behandlar frågan om hur samhällsplanering försöker reglera intressen och skapa utvecklingsvägar för urbana regioner. Fältinslag i Stockholm ingår.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson.
Kurskod: KG1201.
Kursnamn på engelska: Human Geography I.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Landskap och miljö, 7,5 hp, Geografiska informationssystem och kartografi, 7,5 hp, och Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp.
Målgrupp: Kursen ges fristående samt som termin 1 inom Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp. Kursen är även valbar inom Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp, och Kulturvetarprogrammet, 180 hp. 
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.