Syfte och kunskapsmål

Syftet är att studenten skall kunna redogöra för de viktigaste metoderna inom geografisk informationsbehandling samt använda informationen praktiskt vid analys av geografiska företeelser och ta hänsyn till skilda felkällor, samt kritiskt granska och analysera projekt som genomförts med geografiska data.

Innehåll och undervisningsmetoder

I kursen behandlas olika metoder för geografisk informationsbehandling. Skilda datastrukturer hanteras såsom rasterformat och vektorformat. Tonvikten ligger på metoder för rumsliga analyser. Under kursen diskuteras även metoder för datafångst och visualisering av geografiska data. Det huvudsakliga arbetet sker i form av ett projektarbete. I seminarieform diskuteras projektarbetet samt vad man kan använda geografisk information till.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Brian Kuns.
Kurskod: KG2203.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: Kursen ges period C.
Behörighet: Geografiska informationssystem och kartografi, GN, 7,5 hp.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.