Kulturgeografiska institutionen ger forskarutbildning i geografi med kulturgeografisk inriktning.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller såväl grundläggande som särskilda behörighetskrav. Grundläggande behörighet har den som har:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper.

Inom forskarutbildningen i geografi med kulturgeografisk inriktning är handledningspråk och seminariespråk antingen svenska eller engelska. Särskild behörighet är därför mycket goda kunskaper i svenska eller engelska samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande och ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng. Se vidare i den allmänna studieplanen.

Ansökningsdatum

Institutionen har fasta ansökningsdatum; dessa är 1 juni (huvudtillfälle) och 15 januari (extra tillfälle). Om det finns finansiering tillgänglig kommer institutionen annonsera ut lediga platser i anslutning till dessa datum.