Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras. Det innebär att samhällsplaneringens värderingar och tillämpningar kontinuerligt måste kritiskt prövas och utvärderas.

Masterprogrammet i samhällsplanering är en flervetenskaplig utbildning som vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om, och för samhällsplanering i Sverige och internationellt. Det riktar sig både till dig som nyligen tagit din kandidatexamen och till dig som varit ute i arbetslivet och vill få nya impulser och insikter. Programmet är knutet till forskningsprofilerna ”The Stockholm Urban and Regional Research Environment” och Befolkningsgeografi, migration och GIS. 

Syfte och kunskapsmål

Masterprogrammet innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå utvecklar programmet:

 • ytterligare studentens förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • studentens förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • studentens förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom samhällsplanering, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom samhällsplanering,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att inom samhällsplaneringsfrågor göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll och omfattning

Programmet omfattar fyra obligatoriska kurser under termin 1 och termin 4: 

Därutöver erbjuder programmet möjlighet att utforma utbildningen efter egna önskemål genom valbara kurser inom samhällsplanering, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk-historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och statvetenskap. Programmet ger också möjlighet att läsa en termin vid ett universitet utomlands.

Examen och arbetsmarknad

Den tvååriga filosofie masterexamen inom huvudområdet samhällsplanering ger studenter kvalifikationer som öppnar för karriär inom processledning och kvalificerat utrednings-, utvecklings- och handläggningsarbete inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Examen i samhällsplanering ger en god grund för studenter som vill gå vidare till utbildning för doktorsexamen.

Programfakta

Huvudlärare: Peter Schmitt.
Programnamn på engelska: Master's Programme in Urban and Regional Planning.
Undervisningsspråk: Huvudsakligen engelska. Kurser som ges på svenska kan ingå.
Studietakt: Heltid.
Programstart: Hösttermin.
Behörighet: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i samhällsplanering, kulturgeografi, geografi, statistik, nationalekonomi, sociologi, etnologi, statsvetenskap, ekonomisk-historia, arkeologi, global utveckling, geovetenskap, miljövård, turism eller annan samhällsplaneringsrelevant utbildning samt Engelska B eller motsvarande.
Urval: Urval baseras på betyg på högskolekurser samt betyg på examensarbetet.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.