Kulturgeografi är ämnet om samhällen och dess geografi. Med geografiska studier menar vi studier om relationer av närhet och avstånd och studier av geografiska mönster. Kulturgeografi har en stark tradition i studier av olika samhällsfenomen på olika platser och i olika regioner i världen. Ämnet ger möjligheter till breda studier och det ger möjligheter till specialisering.

Syfte och kunskapsmål

Masterprogrammet innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. Utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå utvecklar programmet:

 • ytterligare studentens förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • studentens förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • studentens förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom kulturgeografi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnet samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom kulturgeografi,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att inom kulturgeografiska frågor och temaområden göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll och omfattning

Programmet ger dig möjligheter att utforma din utbildning efter intresse och inom olika specialiseringar exempelvis inom landskapsgeografi, befolkningsgeografi eller inom ekonomiska och urbana processer. Programmet erbjuder möjligheter till fältstudier och kontakter med arbetslivet.

Programmet omfattar tre obligatoriska kurser under termin 1 och termin 4:

Därutöver skall man inom sin utbildning läsa kurser i kulturgeografi omfattande minst 45 hp och det finns utrymme för valfri kurs om 15 hp inom annat ämne med relevans för utbildningen. Programmet erbjuder platsgaranti till ett antal kurser vid Kulturgeografiska institutionen och möjlighet att läsa en termin vid ett annat universitet utomlands.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder till masterexamen inom kulturgeografi.

Genom programmet får du utveckla din förmåga och kompetens genom träning att genomföra studier och genom träning att kommunicera andras och egna slutsatser. Parallellt med denna träning får du breddade och fördjupade kunskaper inom det vida kulturgeografiska fältet. Detta sammantaget ger dig en kompetens att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta inom avancerad utredning och handläggning.

Möjliga arbetsgivare finns nationellt och internationellt, ofta i den offentliga sektorn men också inom privata företag. Vidare så är masterprogrammet i kulturgeografi en grund för utbildning inom universitet för doktorsexamen.

Programfakta

Huvudlärare: Karen Haandrikman.
Programnamn på engelska: Master's Programme in Human Geography.
Undervisningsspråk: Huvudsakligen engelska. Kurser som ges på svenska kan ingå.
Studietakt: Heltid.
Programstart: Hösttermin.
Behörighet: Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller motsvarande samt Engelska B eller motsvarande.
Urval: Urval baseras på betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt personligt motivationsbrev.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.