Utbildningsplanen för masterprogrammet i globalisering, miljö och social förändring kommer förändras inför programstarten ht 2023. Programmet kommer leda till masterexamen inom geografi. Sista anmälningsdag inför ht 2023 är 17 april. Mer information om förändringarna kommer publiceras så snart som möjligt.

Översvämningar, jordbävningar och torka – extrema väderförhållanden blir allt vanligare. Parallellt ser vi globala samhällsförändringar, urbanisering och växande slumområden. Masterprogrammet i globalisering, miljö och socialförändring strävar efter att ge studenterna ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utreda globala miljö- och samhällsförändringar. Programmet ger dig som student möjlighet att kombinera teori och praktik och du får själv ge dig ut på fält för söka svar på dina frågor.

Hur anpassar sig utsatta samhällen till ökad nederbörd och tropiska cykloner? På vilket sätt kan man förbättra sanitära förhållanden i kraftigt växande slumområden? Våra studenter studerar platser och människor världen över för att reda ut samband mellan globalisering, miljö och social förändring.

Kunskapsmål

Masterprogrammets övergripande mål är att studenterna skall utveckla ett tvärvetenskapligt perspektiv på globalisering, miljö och social förändring. Efter att ha genomgått programmet förväntas studenten kunna:

 • kritiskt integrera kunskaper inom de socio-ekonomiska och de bio-geo-fysiska områdena,
 • utföra tvärvetenskapliga analyser av frågor kring globalisering, miljö och social förändring,
 • förklara bakomliggande strukturer och drivkrafter för globala miljöförändringar,
 • tillämpa tvärvetenskapliga metoder och teorier på frågor kring globalisering, miljö och social förändring,
 • kritiskt diskutera och argumentera kring frågor om globalisering, miljö och social förändring munligt och i skrift,
 • självständigt och kreativt utarbeta frågeställningar, planera och med adekvata metoder genomföra ett självständigt arbete inom temat globalisering, miljö och social förändring,
 • utvärdera det självständiga arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen inom området,
 • tillämpa forskningsetiska regler och kritiskt granska andras arbeten utifrån ett sådant normsystem, och
 • göra bedömningar av kunskap inom temat globalisering, miljö och social förändring utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll och omfattning

År 1
Obligatoriska kurser:

År 2
Obligatorisk kurs:

 • Examensarbete för masterexamen, 30 hp, inom respektive huvudområde

Övriga kurser:

 • Valbara kurser om totalt 15 hp
 • Valfria kurser om totalt 15 hp

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområde för examen är ekonomisk historia, geografi eller internationella relationer beroende på val inom programmet.

Programfakta

Huvudlärare: Ilda Lourenco-Lindell.
Programnamn på engelska: Master’s Programme in Globalization, Environment and Social Change.
Undervisningsspråk: Huvudsakligen engelska. Kurser som ges på svenska kan ingå.
Studietakt: Heltid.
Programstart: Hösttermin.
Behörighet: Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde samt Engelska B, eller motsvarande.
Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av betyg på högskolekurser, betyg på examensarbetet samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.
Anmälan: Se utbildningskatalogen.