Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt precisera och operationalisera frågeställningar i en studie inom ämnesområdet samhällsplanering och att genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av ett självständigt tillämpat arbete.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Ulf Jansson.
Kurskod: KG7217.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska eller svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin och vårtermin.
Terminsperiod: Kursen ges både A–B och C–D.
Målgrupp: Kursen ges för studenter inom Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp.
Behörighet: Kandidatexamen i samhällsplanering eller motsvarande, och 30 hp på avancerad nivå i samhällsplanering eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Urval: Kursen ges endast för studenter antagna till Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp, vid Stockholms universitet. Inget urval sker i den gruppen. 
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.