Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– genomföra ett kvalificerat fältarbete i en europeisk region,
– skriftligt och muntligt kunna föra en vetenskaplig diskussion kring en planeringsfråga.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen fokuserar på att analysera utmaningar, metoder och tillämpningar inom samhällsplanering på plats i en utvald stad eller region utanför Sverige. Kursen innehåller en omkring 10 dagar lång fältkurs vilken kommer att förberedas under övningar och seminarier. Efter fältkursen sker analys, sammanställning och presentation.

Kursen undersöker hur urbana och regionala planeringspolicyer, -agendor och -projekt diskuteras, förhandlas och genomförs på plats. För detta samlar studenten in information i fält, träffar beslutsfattare, praktiker och andra yrkesverksamma planerare i en utvald stad eller region utomlands (företrädesvis inom Europa) för att på plats analysera planering och utvecklingsutmaningar på lokal eller regional nivå. Kursen ger kursdeltagaren avancerad kunskap om och ett kritiskt förhållningssätt till faktisk aktivitet inom samhällsplanering och förbereder därigenom för framtida yrkesverksamhet. Det internationella perspektivet ska hjälpa studenten att bli mer mottaglig för olika synsätt på planering, olika koncept och tendenser inom och utom Europa och att jämföra egna erfarenheter från nationella, regionala eller lokala sammanhang. Dessutom blir studenten kompetent att genomföra kvalificerat fältarbete, troligen inom en för denne innan kursen okänd nationell, regional och lokal kontext.

Undervisning sker i form av handledning, seminarier och övningar samt fältkurs med exkursioner, fältarbete och studiebesök.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Peter Schmitt.
Kurskod: KG7234.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Halvtid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: C–D.
Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i samhällsplanering eller kulturgeografi eller antagen till masterprogram i samhällsplanering, kulturgeografi, globalisering, miljö och social förändring eller samhällsvetenskapliga miljöstudier och Engelska 6, eller motsvarande.
Urval: Kursen ges endast för studenter antagna till masterprogram vid Kulturgeografiska institutionen. Inget urval sker i den gruppen. 
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Övrigt: Kursen bygger vidare på kunskaper och färdigheter inhämtade under studier för kandidatexamen och på avancerad nivå inom kurserna KG7230 Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, 7,5 hp, och KG7231 Planeringspraktiker i städer och regioner, 7,5 hp.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.