Kursen innebär att du arbetar med ett uppsatsarbete på avancerad nivå.

Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten på vetenskaplig grund och självständigt kunna:
– visa förmåga att under handledning från idéstadium utveckla, konkretisera, utforma, planlägga och
genomföra ett examensarbete i samhällsplanering,
– formulera en forskningsfråga och systematiskt integrera och reflektivt diskutera teoretiska resonemang,
metodologiska tillämpningar och data i ett uppsatsarbete,
– genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
– granska andras uppsatsarbeten enligt de krav som ställs på avancerad nivå,
– formulera en självständig insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används,
– i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten
utifrån ett sådant normsystem.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär att du enskilt genomför ett självständigt arbete motsvarade 30 hp. Detta motsvarar en termins heltidsstudier. Detta gör du genom enskilt arbete, individuell handledning och seminariediskussioner. Beroende av arbetets inriktning kan kursen innebära olika typer av fältarbete; i närområdet eller på andra platser och internationellt. Examensarbetet kan utgöra en del av en masterexamen.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Danielle Drozdzewski.
Kurskod: KG9211.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Behörighet: Kandidatexamen samt 60 hp på avancerad nivå inom samhällsplanering inklusive Teoretiska perspektiv på samhällsplanering, AN, 7,5 hp, Planerings praktiker i städer och regioner, AN, 7,5 hp, och Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, AN, 15 hp, samt Engelska 6, eller motsvarande. Från och med läsåret 2016/2017 är kursen endast öppen för studenter antagna till Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.