Syfte och kunskapsmål

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
– förklara hur det förflutna och det nutida representeras i landskap och syftet med dessa representationer.
– beskriva landskapsbegreppet och hur sätten att förstå landskap har förändrats under de senaste 100 åren.
– visa kunskap om och förmåga att tillämpa metoder för att analysera landskapet, ur samtida och historiska perspektiv.
– diskutera och reflektera över de teoretiska perspektiven för att läsa landskapet.
– genomföra en litteraturstudie med frågeformulering, litteratursökning och sammanställning av litteratur från ett område inom landskapsforskning

Innehåll och undervisningsmetoder

Landskap har flera betydelser och skalor. De är samtidigt historiska, sociala, politiska, ekonomiska och miljömässiga och på samma gång rurala, regionala eller urbana. Landskap förändras över tid, liksom vår tolkning och användning av dem. Kursen granskar kritiskt de tidigare och nutida landskap i vilka vi lever, arbetar och tillbringar vår fritid. Kursens fältstudier använder en kombination av metoder för landskapsanalys och knyter teori till verkliga exempel. Kursen lär studenter att läsa landskap, förstå landskapsförändringar och tolkar dagens landskap i sina samhälleliga och historiska kontexter.

Undervisning sker i form av introduktion, föreläsningar, seminarier och exkursion.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Danielle Drozdzewski.
Kurskod: KG7207.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin. 
Terminsperiod: C–D.
Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i landskapsrelaterat ämne eller antagen till masterprogram i kulturgeografi eller samhällsplanering, samt Engelska B.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.