Kursen behandlar olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom kulturgeografin.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du reflektera över - kulturgeografi som perspektiv och ämnesområde. - sambanden mellan, å ena sidan, teoretiska och metodologiska perspektiv och, å andra sidan, forskningsfrågor och forskningsdesign. - teoretiska och metodologiska aspekter i litteratur inom kulturgeografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen syftar till att ge en överblick över perspektiv och arbetssätt inom kulturgeografin från olika tidsperioder men har sin betoning på mer samtida teorier och metoder. Vidare tränas förmågan att granska litteratur utifrån dess teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Kursen omfattar seminarier, metodinslag och skriftliga fördjupningsuppgifter.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Danielle Drozdzewski.
Kurskod: KG7225.
Nivå: Avancerad nivå.
Huvudområde: Kulturgeografi.
Undervisningsspråk: Engelska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Hösttermin.
Terminsperiod: A–B.
Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp i geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering eller antagen till masterprogram i kulturgeografi eller samhällsplanering, samt Engelska B.
Urval: Högskolepoäng (upp till 270).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här senast en månad före kursstart, men mindre schemajusteringar kan göras senare.

Från och med ht 2012 ersätter denna kurs Geografisk idéhistoria, 15 hp.