Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år) varav minst 90 högskolepoäng ska utgöras av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

För en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet kulturgeografi ska följande kurser eller motsvarande ingå:

 • Kulturgeografi I, GN, 30 hp
 • Kulturgeografi II, GN, 30 hp, eller Landsbygdens och stadens landskap, historia och kulturmiljö, 30 hp
 • Kulturgeografi III, GN, 30 hp

Från och med höstterminen 2019 förändras utbildningen i kulturgeografi så att de terminslånga kurserna ersätts med kortare kurser. De kurser som ersätter ovanstående tre kurser är:

 • Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp
 • Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
 • Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
 • GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
 • Två valbara specialkurser, 7,5+7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
 • Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
 • Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp
 • Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp

Samhällsplanerarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Kurserna Samhällsplanering I, II och III ges inte utanför programmet. Från och med höstterminen 2019 förändras utbildningen i samhällsplanering så att de terminslånga kurserna ersätts med kortare kurser. De kurser som ersätter ovanstående tre kurser är:

 • Samhällsplaneringens grunder, 7,5 hp
 • Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
 • Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens organisation, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens processer, 7,5 hp
 • GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
 • Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
 • Samhällsplaneringens praktiker, 7,5 hp
 • Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp 
 • Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom samhällsplanering, 7,5 hp
 • Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp

Masterexamen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 år), varav minst 60 högskolepoäng ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng (eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng).

Det är möjligt att inkludera kurser från grundnivå i en masterexamen. Bedömningen huruvida kurser på grundnivå kan ingå görs av den institution där du skriver ditt examensarbete på avancerad nivå.

Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din tidigare examen på grundnivå i din examen på avancerad nivå (vissa undantag finns – se lokala övergångsregler). För att du ska kunna få ut en masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Inom varje masterprogram och huvudområde finns särskilda krav på examen, se utbildningsplaner och examensbeskrivningar. De kurser som innehåller examensarbete för masterexamen inom geografi, kulturgeografi eller samhällsplanering ger Kulturgeografiska institutionen endast inom program.

Doktorsexamen

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne på forskarnivå.

Krav i kursplaner, utbildningsplaner och examensbeskrivningar

För den som läser inom ett kandidat- eller masterprogram kan det finnas ytterligare krav för att uppnå de mål som finns i utbildningsplanen för programmet. Ofta innebär detta restriktioner kring vilka kurser som kan eller ska ingå i utbildningen och i vilken ordning dessa ska läsas. På samma sätt kan det finnas behörighetskrav i kursplaner (i första hand kursplaner för examensarbete för masterexamen) som ställer krav på tidigare lästa kurser och därmed på vad som kan ingå i examen.

För varje examen finns en examensbeskrivning som anger vilka kurser som ingår. Examensbeskrivningens krav gäller oavsett om studierna bedrivs inom ett program eller genom fristående kurser.

Begränsningar

För många kurser gäller särskilda begränsningar i rätten att ta med kursen i examen. I stort innebär detta att kurser som helt eller delvis har samma innehåll inte kan ingå i samma examen. Se respektive kursplan eller kontakta studievägledaren.

Ta ut examen

Examen utfärdas inte med automatik när du uppfyller examenskraven. Du måste ansöka om examen. Det tar ibland ganska lång tid innan examensbeviset är klart.

Av examensbeviset framgår examensbenämning, huvudområde och samtliga hela avslutade kurser (kursens namn, antal högskolepoäng, betyg och datum).

För mer information om examina kontakta studievägledaren på Kulturgeografiska institutionen eller Examen inom Studentavdelningen.