Examensarbeten för kandidatexamen i kulturgeografi och samhällsplanering och examensarbeten för masterexamen i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi (vid Kulturgeografiska institutionen) finns i DiVA-registret. Registret ger tillgång till kort information, abstract och för examensarbeten för masterexamen vanligen även hela texten i pdf-format.

Ett fåtal av de studentuppsatser som är framlagda vid institutionen från och med vårterminen 2006 (inom ramen för fördjupningskursen, D-nivå, nu examensarbete på avancerad nivå) respektive höstterminen 2006 (inom ramen för påbyggnadskursen, C-nivå, nu examensarbete på grundnivå) finns i DiVA medan registret sedan omkring 2009 är mer komplett.

Alla uppsatser kan köpas från institutionen, e-post information@humangeo.su.se. Ett fåtal uppsatser finns utgivna i institutionens publikationsserier.

Observera att licentiatuppsatser finns under "Avhandlingar" i menyn.