Avhandlingar för "äldre" licentiatexamen publicerades vanligen ej. Inledningsvis en lista över personer utan känd tidpunkt för examen. I kronologiska listan finns ett antal poster utan känd avhandlingstitel. Kompletteringar och korrigeringar av listan mottas tacksamt, information@humangeo.su.se.

Anrick, Carl Julius:

Hedenstierna, Dagny:

Moberg, Ivar:

Söderlund, Alfred:

Walldén, Gösta: ? Solna som invandringsort? Ymer?

Åberg, Fritz:

William-Olsson, William: Okänd titel. 1934.

Friberg, Nils: Okänd titel. 1935.

Hedenstierna, Bertil: Okänd titel. 1941.

Hölcke, Olov: Studier i de svenska textila industriernas lokalisering. Vt 1947.

Kristiansson, Anna Lisa: Kulturgeografiska studier i Stockholms norra skärgård. Vt 1947. Geografiska annaler 1947:1-2 sid 48-127.

Garland, Sven Olof: Världens industri med dess råvaru- och energiförsörjning. Ht 1947. Världens länder och folk efter andra världskriget, band II sid 757-844. Stockholm 1948.

Kritz, Lars-Bruno: Förenta Staternas skogstillgångar 1920-38. Ht 1951.

Järhult, David: Titel? Handlar om Arbogas inre o yttre flyttningsrörelser, handelsområde, näringsliv 1900-1950, yttre och inre differentiering. Ht 1952.

Andersson, Hilbert: Studier i det gamla kulturlandskapet i sydöstra Skåne. Ht 1957. 130 sidor + 30 kartbilagor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studier över det äldre kulturlandskapet och dess genes. Vt 1958. 251 sidor.

Laring, Gunnar: Till frågan om de äldre svenska stadsplanerna. 3 mars 1958. 241 s. Opp. Staffan Helmfrid.

Norrbom, Claes-Eric: Strukturomvandlingen i jordbruket samt befolkningsutvecklingen inom norra Roslagen i Stockholms län. Ht 1959. 98 sidor + bilagor.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1734. I. Arbetsorganisation, administration och arbetsliv. II. Bebyggelse, boskapsskötsel. 1959. 180 + 84 + 65 sidor.

Claeson, Claes-Fredrik: Lokal och publik. Undersökningar kring lokalisering och dimensionering av allmänna samlingslokaler. Vt 1960.

De Geer, Eric: Migrationsstudier i Finland och Sverige. I. Migration in the Archipelago of Southwestern Finland during the Last Hundred Years. II. Emigrationen i Västsverige i slutet av 1800-talet. Vt 1960.

Trotzig, Karl-Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustriens vedförsörjning. Vt 1960. 233 sidor + bilagor.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. Metodstudier på empiriskt material. Vt 1962. 243 sidor + bilagor.

Johnsson, Bruno: Åkerarealen i Västmanlands län omkring år 1650. Metodstudier och undersökning på empiriskt material. Vt 1963. 153 sidor + bilagor.

Sahlgren, Nils: Äldre västgötska spannmålsmått – en historisk-geografisk förundersökning. Vt 1963. ii + 201 sidor + bilagor.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska landskapet i östra Östergötland. Ht 1963.

Backlund, Lars: Norrlands industri 1960. En kartering av den industriella sysselsättningen i Norrland. SOU 1963:62 sid 5-54. Ht 1963.

Karlsson, Anund: Den frivilliga gymnastikens utveckling och spridning i Sverige 1805 – 1960 jämte prognos för åren 1970 och 1975. Vt 1964. 210 sidor.

Kindahl, Jan: Industrins lokalisering ur tidsmässigt perspektiv. Studier i industriell utveckling. Ht 1964. 135 sidor.

Lundgren, Jan: Utvecklingen i ett antal europeiska stålindustriorter från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En jämförelse. Ht 1964. 151 sidor + bilagor.

Bonnesen, Gunhild: Befolkningsgeografiska elementarprocesser. Mikrogeografiska undersökningar angående befolkning, lokalisering och migration i Örberga, Östergötlands län. I: 1835-1845. Vt 1965. iii + 144 sidor + bilagor.

Boye, Yngve: Turplaneringsmetoder vid distribuering och uppsamling. Studier på basis av transportdata från Västra Sveriges Slakteriförening. Vt 1965. vi + 153 sidor.

Tandberg, Olof G: Något om den indiska befolkningsgruppen och dess ställning i Kenya, med speciell hänsyn tagen till duka-wallahs fram till 1960. Vt 1965. 116 sidor + bilagor.

Gerger, Torvald: Västervik, en flyttningsundersökning. Ht 1965. 123 sidor + bilagor.

Lundholm, Ingrid: Spånadslinodlingens geografiska läge 1940-1965 i Sverige. Vt 1966. 157 sidor + bilagor.

Stattin, Jan: Godstransporter och trafiktillväxt på de norrländska järnvägarna 1948-1963. Vt 1966. 101 sidor + tabellbilaga.

Andræ, Gunilla: Manufacturing Industry in Ghana in the Beginning of the 1960s: A Study of Regional and Urban Characteristics, based on recent published Official Employment Statistics. Vt 1967.

Lundgren, Jan-Christen: Nationella flyttningar till en lokal arbetsmarknad. Ht 1967. 92 sidor.

Pallin, Britta: Några drag i hemmansvärdering, jordfördelning och byutveckling i Floda socken, Västerdalarna, 1610-1806. Ht 1967? 92 sidor + bilagor.

Sporrong, Ulf: Det äldre kulturlandskapets utveckling i NV delen av Länna socken i Uppland. Ht 1967. FARS medd. 6 (ändrad titel).

Lundén, Thomas: Centralorter, omland och inköpsvanor. Studier av regionala system i Örebro län. Vt 1968. FARS medd. 7, 11, 12 samt en opublicerad rapport.

Sannel, Bertil: De fria fakulteternas regionala studentrekrytering under perioden 1956-1962. Vt 1968. 96 sidor, tabellbilaga 182 s, kartbilaga 89 s.

Seger, Bruno: Liberia. Ekonomisk-geografiska studier. Vt 1968. 66 sidor.

Thor, Lars: De administrativa gränsdragningarna i södra delen av Kalmar län intill 1500-talets mitt. I. Översikt. Ht 1968. vii + 96 sidor.

Almbrand, Björn: Mjölby, en nod i samhällets rumsliga system. 151 sidor + bilagor.
Vt 1970.

Werkö, Carl-Göran: Befolkningsutveckling och agrarstruktur. I. Ervalla socken. Vt 1970. 141 sidor.

Marsh, Folke: Interurbana resors rumsliga struktur. Ht 1970. 139 sidor + bilagor.

Östman, Peter: Strukturella förändringar inom lantbruket 1951-69. Vt 1971.

Ersson, Per-Göran: Gotlands agrarbebyggelse från medeltiden till 1600-talet. Ht 1971.

Augustsson, Siv: Örbyhus län. Studier i kulturlandskapets utveckling före skiftena. Vt 1972. FARS medd. 26.

Fischer, Gerhard: Pendlingsmönster i Wien 1969. Studier i två storföretags arbetskraftspendling. Vt 1972.

Forsström, Gösta: Gällivare malmberg – malmbrytning och bebyggelse. Vt 1972. 221 sid.

Lindén, Hilding: Fiske och fiskelägen i Blekinge. Vt 1972. 371 sidor.

Vallas, Ago: Pendlingsmönstret i Stor-Stockholm år 1965. Vt 1972. 92 sidor + kartbilagor.

Tonell, Lennart: Stadsgeografiska strukturstudier över Stockholmsområdet. Ht 1972. 221 sidor.

Francke, Anita: An Impact Study of the Kibala Farmer’s Training Centre in Tanzania’s Coast Region. Ht 1973.

Isaksson, Hans: Jordbruks- och skogsbruksutvecklingen 1944 – 1966 i Laxsjö församling, Föllinge kommun, Jämtlands län. Ht 1973.