Anrick, Carl Julius: Karta över Sveriges åkerareal. 27 maj 1921. Särtryck av Sveriges Geologiska Undersökning, serie Ba Nr 10. Norstedts, Stockholm. 77 sidor jämte invikt kartbilaga och två "skolkartor".

Söderlund, Alfred: Befolkningens fordeling i Norge. Bilag til folketetthetskart over Norge. 6 december 1923. Norges geografiske opmåling, Kristiania. 156 sidor samt två kartblad.

William-Olsson, William: Huvuddragen i Stockholms geografiska utveckling 1850-1930. Del II: Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter. 28 maj 1937. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 37. Även Bihang 11, 1937, i Stadskollegiets utlåtanden och memorial. 200 sidor, 4 invikta kartbilagor.

Moberg, Ivar: Gotland um das Jahr 1700. Eine kulturgeographische Kartenanalyse. 28 maj 1938. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 40. Även Geografiska annaler 1938:1-2. 112 sidor, en kartbilaga.

Hedenstierna, Bertil: Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. 21 maj 1949. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 75. Även Geografiska annaler 1948:1-2. 444 sidor + kartbilagor.

Friberg, Nils: Vägarna i Västernorrlands län. 22 september 1951. Första delen: Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Stockholm och Härnösand 1951. 398 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 A. Andra delen: Noter och exkurser. Stockholm 1951. 432 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 B.

Hölcke, Olov: Varutrafiken över Stockholms hamn mot bakgrunden av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm. 23 maj 1952. Medd. nr 37 från Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Även Bihang nr 55 A 1952 till Stadskollegiets utlåtanden och memorial. xvi + 322 sidor, kartbilagor.

Järhult, Gustav David: Arbetskraftsrekryteringen vid Norrbottens Järnverks AB. En migrationsundersökning. 17 maj 1958. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 113. 224 sidor.

Andersson, Hilbert: Parzellierung und Gemengelage. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. 5 mars 1960. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 122. 171 sidor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 maj 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1735. 25 maj 1963. Meddelande från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 147. xii + 383 sidor.

Trotzig, Karl Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustrin. Marknadsläge och virkesförsörjning. 19 oktober 1963. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 152. 215 sidor, kartbilaga.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. I. Industriutveckling och industrilokalisering i Sverige efter andra världskriget. II. Regionala variationer i industrins lokaliseringsförutsättningar. 26 oktober 1963. Medd. från Geogr. Inst. vid Stockholms Högskola nr 153. Även SOU 1963:49. 392 sidor + invikta kartor.

Claeson, Claes-Fredrik: En korologisk publikanalys. Framställning av demografiska gravitationsmodeller med tillämpning vid omlandsbestämning på koordinatkarta. 28 november 1964. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 166. 130 sidor, kartbilaga.

Johnsson, Bruno: Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de geometriska jordeböckerna. Kulturgeografiska studier tillämpade på Västmanlands län. 20 maj 1965.
8 sidor, sammanfattning av en uppsats i Ymer 1965:1-2, en i Geografiska annaler 47 B (1965) nr 1.

Gerger, Torvald: Investigations into Migrations of Manpower. 22 mars 1968. Medd. B9. Sammanfattning av fyra rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsens forskningsavdelning och en artikel i Geografiska annaler 1966 B:2.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska kulturlandskapet i ... 17 maj 1968. Medd. B11.

Sahlgren, Nils: Äldre svenska spannmålsmått. 31 maj 1968. Medd. B12. Även Nordiska Museets handlingar nr 69.

Sporrong, Ulf: Kolonisation, bebyggelseutveckling och ... 13 maj 1971. Medd. B23.

Karlsson, Anund: Det frivilliga skyttets spridning ... 1820-1965. 21 april 1972. Medd. B22.

Rønneseth, Ottar: Gard und Einfriedigung. 16 december 1974. Medd. B29.