I "Strategisk plan – Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2022–2024" framgår bland annat att grunden för att kunna genomföra vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar. Vårt övergripande mål är att inom ramen för våra begränsade resurser ombesörja en god ar-betsmiljö för såväl anställda som för våra studenter.

Målen kan i punktform beskrivas på följande sätt:

  • Att upprätthålla en god arbetsmiljö för de anställda och studenterna vid institutionen, där det råder delaktighet, jämställdhet och likabehandling.
  • Att bedriva utbildning av hög kvalitet och vara forskningsnära på alla nivåer.
  • Att bedriva forskning av hög kvalitet, att stärka denna ytterligare i syfte att forskningen ska vara nationellt ledande och internationellt framstående.
  • Att värna om en god samverkan med det omgivande samhället.
  • Att utbildningar utformas så att studenterna kan bli en tillgång på alla plan i samhället.