I "Strategisk plan – Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2019–2021" framgår bland annat att grunden för att kunna genomföra vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar. Vårt övergripande mål är att inom våra begränsade resurser konstant förbättra arbetsmiljön för de anställda och våra studenter.

Målen kan i punktform beskrivas på följande sätt:

  • Institutionen ska skapa en god arbetsmiljö för de anställda och studenterna vid institutionen, där det råder delaktighet, jämställdhet och likabehandling.
  • Institutionen ska bedriva utbildning av hög kvalitet och vara forskningsnära på alla nivåer.
  • Institutionens ska bedriva forskning av hög kvalitet och ska ytterligare stärkas och vara nationellt ledande och internationellt framstående.
  • Institutionen ska värna om en god samverkan med det omgivande samhället. 
  • Institutionens utbildningar ska utformas så att studenterna kan bli en tillgång på alla plan i samhället.