Stockholms universitet är partner i forskningsprojektet ”Svensk Kolinlagring, samverkan inom matsystemet för ökad kolinlagring i jordbruksmark.

Projektet finansieras av Vinnova inom programmet "Utmaningsdriven innovation". MiljöMatematik Malmö AB koordinerar projektet där fem organisationer inom akademi och näringsliv deltar. Från Stockholms universitet deltar Anders Wästfelt, Kulturgeografiska insitutionen.

Projektet tar sin utgångspunkt i behoven av nettoinbindning av kol för att klara 1.5 gradersmålet och en trygg livsmedelsförsörjning. Dessa två är nära förknippade med biologisk mångfald, kretslopp av näringsämnen och vatten, rättvis fördelning av resurser och anpassning till den klimatförändring som redan är oundviklig. Svensk Kolinlagring bygger en plattform som bidrar till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster samt förbättra skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk.

I samverkansprojektet ingår jordbrukare, andra före tag inom livsmedelssystemet, forskare, rådgivningsorgan och kompetenser inom mätning, IT och certifiering. Tillsammans utvecklar och testar projektet en plattform som möjliggör för svenskt lantbruk att som en integrerad del av livsmedelsproduktionen bidra till klimatutmaningen; detta genom att jordbrukarna får ersättning för att tillämpa metoder som bygger kol i marken kombinerat med tillgång till nätverk och kunskap om markhälsa och kolinlagrande metoder.

Inom projektet tillämpar pilotgårdar kolinlagrande metoder, effekterna av dessa mäts, för att sedan analyseras och modelleras. Med denna kunskap utvecklas en teknisk plattform och olika affärsmodeller för ett kolinlagrande jordbruk testas. Projektet samverkar även med utländska aktörer för att dela erfarenheter och diskutera policys och regelverk.