Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) för projektet "Regional planerings kulturer – institutionella förändringar och platsspecifika praktiker för en
hållbar framtid" under 2023–2025. Projektledare är Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockhomls universitet. I projektet deltar även Jennie Gustafsson och Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockhomls universitet.

Den regionala skalan är en viktig arena för att hantera många av samtidens akuta hållbarhetsutmaningar. Men hur regional fysisk planering kan bidra till att minska klimatpåverkan och dess effekter eller hur regionala aktörer kan hantera markanvändningskonflikter i och mellan urbana och rurala områden kring exempelvis planering av bostäder och infrastruktur har negligerats i såväl forskning som policy, inte minst i Sverige. Syftet med detta forskningsprojekt är därför att undersöka de institutionella förutsättningarna, det pågående arbetet och de framtida möjligheterna för regional fysisk planering i Sveriges tre största regioner: Skåne, Stockholm och Västra Götaland – tre regioner med olika planeringstraditioner och skilda förutsättningar. Projektet kommer att: 1) analysera och kartlägga de kulturella praktiker som etablerats, formar och begränsare möjligheterna att genom regionala planering bemöta hållbarhetsfrågor; 2) kritiskt belysa den geografiska kontexten och de institutionella villkoren betydelse för regional planering, samt; 3) tillhandahålla empiriskt grundade rekommendationer för policyskapande. Detta görs genom etablerade samhällsvetenskapliga metoder, diskursanalys, intervjuer och fältstudier, men också genom workshops och interaktiva metoder tillsammans med tjänstepersoner som arbetar med regional planering för att skapa arenor för samkunskapande och tvärsektoriellt samarbete vilket är nödvändigt för en tranformativ omställning mot en hållbar framtid.