Stockholms universitet är partner i forskningsprojektet ”Planerare som agenter för omställning till hållbara städer och regioner – implikationer för framtida behov inom expertis och utbildning” (PLANTS).

Projektet finansieras 2021–2025 av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) som en del av ”Samhällsplanering för omställning” inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, som finansierar forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Projektledare är Dick Magnusson, Institutionen för tema, Linköpings universitet. Övriga deltagare är Sabrina Fredin, Institutionen för fysisk planering, Blekinge tekniska högskola, Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Kristina Trygg, Institutionen för tema, Linköpings universitet.

Klimatförändringar och miljöförstöring är två av de mest grundläggande förändringarna i vårt samhälle. För att uppnå målet att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhällsförändringar och fundamentala förändringar i våra system för transport, jordbruk, byggd miljö samt energiproduktion och markanvändning. En sådan transformativ förändring kräver effektiva lokala instrument och praktiker. Samhällsplaneringen är ett av de mest effektiva lokala instrumenten för att forma urban och regional utveckling och därmed skapa ett hållbart samhälle, men de planeringspraktiker som används idag har få strategier och instrument för att forma, anpassa och skapa framtidens hållbara samhällen. Syftet med detta projekt är att (1) upptäcka och stödja nya strategier och verktyg för en transformativ planering och (2) att integrera denna kunskap i samhällsplanerarprogram. I projektet kommer initialt en internationell kartläggning av planeringspraktiker med transformativa element kartläggas bland städer och utbildningar och sedan kommer praktiker och efterfrågad kunskap bland kommuner, regioner och andra planeringsorganisationer i Sverige kartläggas och studeras. I projektet ingår sammanlagt fem samhällsplanerarutbildningar och kunskaperna från kartläggningar och analyser ska integreras i utbildningsmoment inom utbildningarna. Sammantaget kan denna nya kunskap bidra till en påskyndad, transformativ omställning av städer och regioner.