Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för projektet ”Migranters livsförlopp: flyttningar, familj, arbete, utbildning och socialförsäkring i Sverige 1990–2016” under 2017–2022.

De senaste decennierna har sett en betydande ökning av utrikes migration till Sverige, med en spektakulär topp under 2015. De nya flyttmönstren har gjort att frågor om migration och integration helt kommit att dominera samhällspolitisk debatt. Migrationsmönstren sätter ett avtryck som kommer att märkas under många decennier framöver. Det har därför också blivit allt viktigare att studera de erfarenheter som olika kohorter av migranter upplever i det svenska samhället och på vilket sätt de integreras i sitt nya land. Vårt forskningsprogram fokuserar på sådana processer och vilka erfarenheter migranter till Sverige har inom följande områden: geografisk mobilitet och omflyttningar inom Sverige, familjebildning och familjeupplösningar, inkomster och arbetsmarknadsdeltagande, utbildning, och social-politiska insatser. Vi analyserar sådana processer med en longitudinell ansats och studerar livsförloppen i Sverige av migranter som anlänt under de senaste två till tre decennierna. Till skillnad från mycket tidigare forskning betraktar vi integration som en flerdimensionell process där händelser i en livsdomän påverkar vad som händer i andra domäner och där den lokala kontexten interagerar med sambanden mellan livsdomäner. Forskningsprogrammet bygger på en ansats där vi studerar vad som händer i vart och ett av dessa områden av migranters livsförlopp och hur olika domäner interagerar med varandra för olika grupper av migranter, inklusive de med en flyktingbakgrund och för barnen till invandare i Sverige. Vi baserar vår forskning på analyser av svenska registerdata över totalbefolkningen av migranter i Sverige. Vi analyserar dessa data med statistiska metoder som är speciellt utvecklade för att studera livsförlopp. Vår ansats att studera migration och integration från ett flerdimensionellt perspektiv lyfter forskningen från många tidigare ansatser och erbjuder helt nya och mer djupgående insikter om invandrares integration.

Projektledare är Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen.