Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för projektet "Lantbruksarbete: en kartläggning av arbetsprocesser, segmenteringsmönster och hållbarhetsvisioner inom svenskt lantbruk". Projektledare är Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen, Stockhomls universitet. I projektet deltar även Brian Kuns, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.

Vår studie berör betydelsen av lantbruksarbete för att nå olika hållbarhetsmål. Vårt fokus är på arbetsprocesser inom lantbruket - vem som utför dem, med hjälp av vilka maskiner, under vilka sociala förhållanden och vilka konsekvenser det har för grön omställning. Vårt empiriska fokus är alla former av arbete som utförs på lantbruksgårdar av lantbrukare, deras partners och familjemedlemmar och permanent och tillfälligt anställd personal. En viktig grupp informanter är migrant- och säsongsarbetare, i och med att det saknas forskning om omfattningen och betydelsen av migrantarbetare inom svenskt lantbruk idag. Ett syfte är också att kartlägga visioner om hur miljömässig hållbarhet och åtgärder för att motverka klimatförändringarna kan åstadkommas genom att värna om goda arbetsmiljövillkor inom lantbruket. För att nå projektets syften genomför vi en rad transdisciplinära och interdisciplinära aktiviteter med fokus på lärandeprocesser och samverkan med lantbrukare, arbetare, andra forskare och olika aktörer och organisationer i samhället. Projektet kommer belysa och analysera trender med avseende på manuellt arbete, som plockning och plantering, och även studera hur automatisering och sk. ‘smart farming’ och digitalisering påverkar arbetsprocesser och segmenteringsmönster inom lantbruket. En viktig fråga är hur produktionsmål och anställningsbehov samverkar med sociala hållbarhetsmål om goda arbetsvillkor, jämställdhet och med behov av omställning till mer hållbara produktionsformer och åtgärder för att motverka klimatpåverkan på både skogs- och jordbruksmark. Empiriskt bidrar projektet med en omfattande kvalitativ undersökning av lantbruksarbete i Sverige idag, så som det upplevs av lantbrukare och arbetare. Ett specifikt syfte är att analysera hur arbetsprocesser begränsar eller möjliggör en grön omställning inom lantbrukssektorn.