Stockholms universitet har fått ett forskningsanslag från forskningsrådet Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet ”Hållbart samhällsbyggande” för projektet ”Framväxten av "transportinfrastruktur i världsklass": urbana visioner och infrastrukturella rum i Afrikanska städer”.

Projektledare: Ilda Lindell, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Period: 2020–2023.

Storskaliga transportinfrastrukturprojekt växer fram idag och omvandlar många afrikanska städer i snabb takt. Dessa projekt förväntas åtgärda decennier av försummelse, främja ekonomisk utveckling och förändra bilden av afrikanska städer som i förfall. Inspirerade av visioner av ”globala städer” som Singapore och Dubai, är dessa projekt formade av globalt cirkulerande modeller, expertis och finans, där nya globala investerare (såsom Kina) har blivit framstående. Trots att de spelar en central roll i urban förändring, finns det mycket lite forskning om dessa transportinfrastrukturprojekt i urbana Afrika. Studien fyller denna kunskapslucka genom en komparativ och empiriskt grundad studie av de sociala, rumsliga och politiska effekterna av stora transportinfrastrukturprojekt i Maputo (Mozambique), Niamey (Niger), Dar es Salaam (Tanzania) och Accra (Ghana). Den utforskar den sociala och miljömässig hållbarheten av transportinfrastruktur projekt i ”världsklass". Mer specifikt kommer det undersöka hur infrastruktur påverkar mönster av inkludering och exkludering. Vad händer med tillgång till infrastrukturella rum (offentliga platser som broar, vägkanter, och busstationer) som är centrala för resande och sociala och ekonomiska aktiviteter?  Kvalitativa och etnografiska metoder kommer att användas, inklusive deltagande observation, visuella metoder och intervjuer med statliga aktörer, relevanta företag, civilsamhällets ledare och utvalda grupper som påverkats.