Samhällsplaneringsrådet är ett diskussionsforum vid Kulturgeografiska institutionen för frågor som rör samhällsplanering och utbildning inom samhällsplanering. Rådet fattar inte några beslut och bereder inte heller ärenden för beslut.

I rådet ingår prefekt och ställföreträdande prefekt, studierektor och biträdande studierektor för grundnivå och avancerad nivå, huvudlärare för samhällsplanering på grundnivå och avancerad nivå samt alla kurs- och momentansvariga lärare för kurser i samhällsplanering. Prefekten är ordförande i rådet.