Nytt ljus på medeltidsstaden

Städernas uppkomst
De senaste årens arkeologiska utgrävningar har lett till ny kunskap om de medeltida städernas äldsta historia. I flera fall har man kunnat konstatera att städerna är 200 år äldre än man tidigare har känt till. Vid 1000-talets mitt, eller ännu tidigare, fanns bebyggelse och specialiserat hantverk på platserna. Detta öppnar för en ny diskussion kring vem eller vilka som låg bakom städernas uppkomst. Jag kommer att presentera några uppslag och hypoteser kring detta.

Johan Berg, universitetslektor och studierektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Fönster, ljus och medeltida stadsplaner
I arbetet med min avhandling om fönster och ljus i medeltida byggnader diskuterar jag bland annat hur fönster, eller snarare frånvaron av fönster, samspelat med framväxten av medeltida stadsbebyggelse. Huvudtesen i sammanhanget är att synen på ljus i inomhusmiljöer och frånvaron av fönster har bidragit till att möjliggöra den medeltida stadens karaktäristiska, täta byggnadssätt.

Linda Qviström, doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Tid: 4 oktober 2018 kl. 14.00–14.45.
Plats: X308, Geovetenskapens hus.
Arrangör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.