Om seminariet

Ett övergripande syfte med det högre seminariet i samhällsplanering är att utgöra en interdisciplinär arena för den disciplinära forskning med hög relevans för samhällsplanering som sker vid olika institutioner och fakulteter vid Stockholms universitet. Seminariet fyller härmed en viktig roll att vara forskningsutvecklande över disciplingränser med fokus på forskning i samhällsplanering. Seminariet är öppet för forskare, forskarstudenter och andra intresserade.

En bakgrund är att det i huvudområdet samhällsplanering vid Stockholms universitet bedrivs tvärvetenskaplig undervisning men att forskningen inom samhällsplanering sker disciplinärt och vid olika fakulteter och områden. Förutom att vara forskningsutvecklande kommer således seminariet ha en viktig roll i att närmare knyta utvecklingen av ny kunskap i samhällsplanering till huvudområdets olika kurser och utbildningsmoment.

Det högre seminariet i samhällsplanering organiseras av ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet, Stockholms universitet.

Kontaktperson: Thomas Borén, docent, ordförande i ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, thomas.boren@humangeo.su.se.

Nästa seminarium

Information om kommande seminarium meddelas här.

Tidigare seminarier

9 september 2019: Forskningen bakom boken – Samhällsplaneringens teori och praktik

Hur skapar vi kunskap om samhällsplanering? Författare från olika samhällsplanerarutbildningar i landet samtalar om sin forskning utifrån sina kapitel i boken Samhällsplaneringens teori och praktik (Liber, 2019). Vilken forskning ligger bakom innehållet i boken? Bokens redaktör, prof. Gunnel Forsberg, är seminariets moderator.

Tid: Måndag 9 september 2019, kl. 9.30–16.00
Plats: Geovetenskapens hus, Stockholms universitet, Frescati. Hitta hit
Arr.: SUHSIS (Stockholms universitets högre seminarium i samhällsplanering)

Program

Förmiddag: De Geersalen, Hus Y

09.30–10.00: Mingel 

10.00–10.15: Introduktion: Ulf Jansson och Thomas Borén, Stockholms universitet, Helena Ekholm och Lisa Grafström, Liber

10.15–11.15: Presentationer: 

Flernivåstyrning och omfördelning av planeringsansvar: Brita Hermelin, Linköpings universitet

Skogslandskapets markanvändning och konflikter: Olof Stjernström, Nord universitet och Umeå universitet, Örjan Pettersson, Umeå universitet

Underjordens infrastruktur: Dick Magnusson, Linköpings universitet

11.15–11.30: Paus

11.30–12.30: Presentationer:

Förtätning och gröna kilar: Rosemarie Ankre, BTH och Mittuniversitetet, Lena Petersson Forsberg, BTH

Former för regional planering: Lukas Smas, Stockholms universitet

Vindkraftsplanering och lokal anpassning: Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet, Sanna Mels, Uppsala universitet

12.30–14.00: Lunch (Fakultetsklubben)

Eftermiddag: Konferensrummet, Kulturgeografiska institutionen, Hus X, Rum X 308

14.00–16.00: Informellt forskarsamtal om behovet av samhällsvetenskaplig planeringsforskning

Inledare: Lukas Smas, Stockholms universitet, och Urban Nordin, Stockholms universitet

Varmt välkomna!

Frågor? Kontakta Thomas Borén (thomas.boren@humangeo.su.se, 070-635 72 60) eller Gunnel Forsberg (gunnel.forsberg@humangeo.su.se) 

Gå med i SUHSIS:s e-postlista!

4 oktober 2018: Nytt ljus på medeltidsstaden

Städernas uppkomst
De senaste årens arkeologiska utgrävningar har lett till ny kunskap om de medeltida städernas äldsta historia. I flera fall har man kunnat konstatera att städerna är 200 år äldre än man tidigare har känt till. Vid 1000-talets mitt, eller ännu tidigare, fanns bebyggelse och specialiserat hantverk på platserna. Detta öppnar för en ny diskussion kring vem eller vilka som låg bakom städernas uppkomst. Jag kommer att presentera några uppslag och hypoteser kring detta.

Johan Berg, universitetslektor och studierektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Fönster, ljus och medeltida stadsplaner
I arbetet med min avhandling om fönster och ljus i medeltida byggnader diskuterar jag bland annat hur fönster, eller snarare frånvaron av fönster, samspelat med framväxten av medeltida stadsbebyggelse. Huvudtesen i sammanhanget är att synen på ljus i inomhusmiljöer och frånvaron av fönster har bidragit till att möjliggöra den medeltida stadens karaktäristiska, täta byggnadssätt.

​Linda Qviström, doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Moderator: Peter Schmitt, universitetslektor, docent och huvudlärare för masterprogrammet i samhällsplanering, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

30 januari 2018

Makten över stadens offentliga rum. Hur de modernistiska arkitekterna vann kampen om stadsplaneringen
Hur kom det sig att modernistiska stadsplaneprinciper skrevs in i 1931 års Byggnadstadga? En analys av utvecklingen i en tvärsektoriell yrkesorganisation – Stockholms Byggnadsförening. Presentationen bygger på artikeln "Makten över stadens offentliga rum. Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen" i Statsvetenskaplig tidskrift nr 3 2017. 
Monica Andersson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Gränsdragningar och förändringsprocesser inom planeringssystemet: planeringsinstrument ur ett nordiskt perspektiv
Lukas Smas, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Moderator: Peter Schmitt, universitetslektor, docent och huvudlärare för masterprogrammet i samhällsplanering, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

4 oktober 2017

Seminariepremiär vid 40-årsjubileet för programutbildningen i samhällsplanering vid Stockholms universitet. Presentationer av aktuell forskning inom samhällsplanering:

Arkeologi som resurs i samhällsplaneringen
Nanouschka Myrberg Burström, biträdande universitetslektor och docent, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Konflikter i planeringen för åldrande i afrikanska städer
Andrew Byerley, universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Med det förflutna mot framtiden: Kulturarv och planering i Gustavsberg
Mattias Frihammar, universitetslektor, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Moderator: Thomas Borén, universitetslektor, docent, ordförande i ledningsgruppen för Samhällsplanerarprogrammet och f.d. huvudlärare för det samma, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.