Svensk nationell datatjänst (SND) är ett konsortium bestående av ett antal lärosäten i landet. Huvudkontor finns i Göteborg medan annan verksamhet finns fördelad till ett flertal andra lärosäten. En utgörs av så kallade domänspecialister. Där finns ansvar för olika typer av forskning och olika typer av data. Stockholms universitet har där ansvaret för rumsliga data.

Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet har genom rektorsbeslut ansvar för domänspecialistfunktionen 2018−2022. Den genomförs gemensamt av Ulf Jansson vid Kulturgeografiska institutionen och Anders Moberg vid Institutionen för naturgeografi. Vi har därmed ett brett kunnande inom GIS och rumsliga data inom olika forskningsområden.

En utmaning är att få forskare att tillgängliggöra rumsliga data i högre utsträckning. Detta är det av huvudmål som vi kan se behöver arbetas med. Detta görs på olika sätt, varav vi särskilt avser att under 2020 arbeta med följande:

  • Göra besök vid utvalda institutioner vid andra lärosäten. I ett första skede bör det genomföras vid de större lärosätena där det finns en substantiell forskning som berör rumsliga data. Vi ser gärna att detta görs i samråd med lokala dospar (alltså inom andra dataområden) vid konsortielärosätena. Minst två sådana besök bör göras under 2020. (Inställt på grund av den pågående pandemin.)
  • Genomföra en nationell enkätundersökning kring tillgängliggörandet av rumsliga data.
  • Undersöka vilka databaser/information som finns inom fältet rumsliga data som ännu inte gjorts tillgängliga, både nationellt och lokalt vid SU. Vi avser därmed att också bidra till SNDs övriga strategi för att identifiera värdefulla dataset.
  • Bidra till utbildning om forskningsdatahantering särskilt för yngre forskare/doktorander. Det kan vara ett sätt att få in hanteringen av rumsliga data på ett naturligt sätt tidigt i forskningen. Arbete har inletts tillsammans med SUs forskningsdatateam. Detta inkluderar t.ex. att ta fram informationsmaterial och utveckling av kursmoduler i seminarieform.

I övrigt ingår att delta i och bidra till en god utveckling av SND tillsammans med konsortiets övriga domänspecialister och med DAU-funktionen och forskningsdatateamet på SU. Detta arbete kan under 2020 inkludera:

  • Kurera och tillgängliggöra fler dataset med rumsliga data i SNDs katalog.
  • Bidra till utveckling av DORIS genom att ingå i referensgruppen.
  • Fördjupa stödet för hantering av GIS-data i SNDs repositorium om det behövs.
  • Bidra till att undersöka förutsättningarna för att etablera ett certifierat repositorium för forskningsdata vid SU.
  • Omvärldsbevakning av forskningsdatahantering i allmänhet och för rumsliga data i synnerhet.