Äldre åkerlandskap vid Åsens by.
Äldre åkerlandskap vid Åsens by, Småland.

 

Genom att relatera platser och geografiska förlopp till varandra och kritiskt analyser dessa, studerar vi på Historisk geografi och landskapsstudier jordbruksregimer i olika delar av världen både i samtiden och i historien. Dessa studier har också tillämpningar i analyser av skogsbruk, naturvård, bebyggelselokalisering, samt inom kultur- och naturvård. Våra forskare undersöker markanvändning, ägandeform och kulturarv i både urbana och rurala miljöer. Vår starka förankring i det svenska historiska (jordbruks-) landskapet har breddats till att också inkludera jordbrukslandskap globalt. Vid sidan av globala synteser och projekt i Europa genomförs studier just nu i Etiopien, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Mongoliet, Ukraina och Israel/Palestina. Utöver detta har forskare i vår profil bidragit med att utveckla verktyg för GIS och fjärranalys för att analysera landskap samhällsvetenskapligt.

Huvudintresset för forskningen inom profilen rör hur landskap, jordbruk och bete värderas i samhället. Forskarna är särskilt intresserade av 

  • jordbruk som en praktik inklusive jordbrukarens kunskap och arbete, dess roll i globala ekonomiska system och dess rumsliga organisering
  • det samtida och historiska landskapet som en mötesplats mellan natur och kultur, mellan ideologi och makt
  • mark och människa där bland annat politisk ekologi, politisk ekonomi och genus blir belyst.

Mer information om profilen och våra forskare finns på engelska eller på vår blogg FarmLandS. Profilens forskare och forskningsintressen finns också representerade på tidskriften Rural Landscapes.