Kursen består av fyra delar: 1 Historisk geografi som berör Europas och Sveriges historiska geografi och landskapets förändringar. 2 Den urbana kulturmiljön tar upp den byggda miljöns historia samt värderingar av den inom planering. 3 Landskapsarkeologi där man ur arkeologisk synvinkel studerar landskapet samt belyser hur det behandlas inom kulturmiljövården. 4 Kursen avslutas med ett tillämpat självständigt arbete. Några delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kursfakta

Kursansvarig lärare: Johan Berg.
Kurskod: KG2207.
Nivå: Grundnivå.
Huvudområde: Samhällsplanering.
Undervisningsspråk: Engelska och svenska.
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Vårtermin.
Terminsperiod: A–D.
Samläsning med: Historisk geografi med tillämpningar, 7,5 hp, Landskapsarkeologi, 7,5 hp, och Den urbana kulturmiljön, 7,5 hp.
Behörighet: 60 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller i geografi eller 30 hp i Kulturgeografi eller Samhällsplanering I-II, 60 hp, eller Grundkurs i samhällsplanering: Planering för ett hållbart samhälle I, 40 p eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225).
Anmälan: Se utbildningskatalogen.

Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kurs- och momentintroduktioner samt via lärplattformen Mondo. Kursplan, litteraturlista och schema publiceras nedan. När kursplanen revideras sker detta senast en månad före sista ansökningsdag. Litteraturlistan revideras vanligen inför varje gång kursen ges och detta sker senast en månad före kursstart. Schemat är tillgängligt här från en månad före kursstart till kursstartsveckan, men mindre schemajusteringar kan göras senare.